Privacyverklaring Bits & Bytes| Versie 1.0 | 01 september 2020

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle deelnemers (en hun wettelijk vertegenwoordigers) die zorg van Bits & Bytes afnemen, maar ook op alle medewerkers en vrijwilligers van Bits & Bytes. Deze privacyverklaring is onderdeel van het privacyreglement van Bits & Bytes. Om goede zorg te kunnen verlenen is het nodig dat Bits & Bytes persoonsgegevens verwerkt. Dit om de afspraken die wij met onze deelnemers en medewerkers gemaakt hebben te kunnen uitvoeren. Dit doen wij zorgvuldig, waarbij wij de wettelijke eisen volgen.

1. Persoonsgegevens die door Bits & Bytes gebruikt worden;

Van deelnemers:

  • Algemene persoonsgegevens als naam, geboortedatum- en plaats, geslacht, adres, contactgegevens van deelnemers en hun wettelijk vertegenwoordigers.
  • Legitimatie-informatie, BSN-nummers, wettelijke status, gegevens over de (zorg)verzekering van de deelnemer.
  • Beschikking/indicatie; overige medische gegevens zoals medicijngebruik; verslagen over het gedrag en welzijn van de deelnemer, contacten van deelnemer (zoals bijvoorbeeld behandelaars)
  • Indien van toepassing gegevens over de wettelijke vertegenwoordiging van de deelnemer.

Van medewerkers:

  • Algemene persoonsgegevens als naam, geboortedatum en contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum-en plaats, geslacht, burgerlijke staat.
  • Curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, opleidingen scholingsgegevens, getuigschriften, referenties, VOG, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR.
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
  • Verstrekte gebruikersnamen (eventueel wachtwoorden) om toegang te verkrijgen tot de besloten digitale omgevingen.

Van vrijwilligers:

  • Algemene persoonsgegevens naam, geboortedatum en contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum-en plaats, geslacht, burgerlijke staat, VOG.
  • Verstrekte gebruikersnamen (eventueel wachtwoorden) om toegang te verkrijgen tot de besloten digitale omgevingen.

Van sollicitanten worden alleen gegevens verwerkt die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure.

2.Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens en de juridische grondslag daarvoor

Van deelnemers: Persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de met de deelnemer gesloten zorg en dienstverleningsovereenkomst. Naast de zorg en dienstverleningsovereenkomst wordt voor iedere deelnemer een ondersteuningsplan opgesteld waarin de te leveren zorg en aanvullende diensten nader worden beschreven. Het plan wordt door de deelnemer ondertekend waarmee de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger, goedkeuring geeft aan het gebruik van zijn persoonsgegevens om de afgesproken diensten te leveren.

Van medewerkers: Persoonsgegevens van medewerkers worden gebruikt om een goede uitvoering te geven aan de met de medewerker gesloten (arbeids-) overeenkomsten en de wettelijk daarmee samenhangende verplichtingen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt in het kader van de organisatie en bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld inlogmogelijkheden op de geautomatiseerde systemen, toezenden van medewerkers informatie etc.

Van vrijwilligers: Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt om een goede uitvoering te geven aan de afspraken die zijn gemaakt met de vrijwilliger.

3.Bewaartermijn

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Gegevens worden langer bewaard als daar een wettelijke verplichting bestaat. Gegevens van sollicitanten worden 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij er een arbeidsovereenkomst is gesloten of de kandidaat toestemming heeft gegeven de gegevens langer te bewaren (maximaal 1 jaar). Gegevens die worden ontvangen bij een open sollicitatie worden binnen drie maanden na ontvangst verwijderd, tenzij er een arbeidsovereenkomst is gesloten of de kandidaat toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren.

4.Delen van gegevens

Bits & Byte is terughoudend met het delen van de gegevens van deelnemers, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers. Gegevens worden in beginsel alleen gedeeld als daar schriftelijk toestemming voor is verkregen. Het delen van gegevens kan nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening of als dit wettelijk verplicht is. Voorbeelden daarvan zijn onder andere het indienen van declaraties bij de financiers of het bespreken van verzuim casuïstiek met de bedrijfsarts. Daarnaast worden soms gegevens (geanonimiseerd) gedeeld op grond van het gerechtvaardigde belang van Bits & Bytes. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om statistieken en rapportages op te stellen.

5.Rechten betrokkenen

Inzage recht Deelnemers, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers hebben het recht op inzage in de eigen gegevens. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet kloppen hebben zij het recht deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kan verzocht worden de eigen persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie of om de verwerking van gegevens te beperken. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als de inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of als Bits & Bytes de gegevens nog nodig heeft). In dat geval zal Bits & Bytes motiveren waarom er geen (volledig) gehoor gegeven kan worden aan het verzoek.

Recht klacht in te dienen.

Bits & Bytes gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en probeert zich hier ook steeds in te verbeteren. Als u een tip of klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vragen wij u om dit te melden aan de Functionaris Gegevensbescherming van Bits & Bytes. Hij kan uw tip of klacht beoordelen en eventueel verbeteringen aanbrengen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.Bron van de gegevens

Wij verkrijgen de persoonsgegevens van deelnemers, wettelijk vertegenwoordigers en medewerkers hetzij van hun zelf, hetzij van de officiële instanties (zorgkantoor, gemeenten, enzovoorts). Daarnaast wordt, gedurende de zorgverlening en het dienstverband informatie toegevoegd aan de persoonsgegevens door de medewerkers van Bits & Bytes.

7. De website kan bezocht worden zonder dat persoonsgegevens verstrekt worden.

8.Beveiliging

Bits & bytes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige gebruik. Als persoonsgegevens (in opdracht van Bits & Bytes) door derden worden verwerkt, dan is daar altijd een verwerkersovereenkomst mee afgesloten die erop toeziet dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens en dat deze adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden binnen en buiten Nederland.

9.Wijzigingen

Bits & Bytes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren of er aanpassingen hebben plaatsgevonden.

10.Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming

Bits & Bytes heeft Erwin van Eck als Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die benaderd kan worden voor opmerkingen, vragen en klachten.

De adresgegevens zijn:

Email: info@bitsenbytes.org

Post: Westsingel 90C, 4461 DN te Goes t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

Wij zijn erkend

Nederlandse Vereniging Van Pedagogen En Onderwijskundigen
Wij Leiden Vakmensen Op
Stichting Kwaliteitssregister Jeugd
 NIP
Klachtenportaal|Zorg